Η μόνη βέργα με επιλογή αριθμού κελιών - πιο πυκνά για παραγωγή βασιλικού πολτού (20) και πιο αραιά για παραγωγή βασιλισσών (13). 

Ένα ΤΕΜΑΧΙΟ.