BeeSense


Τίτλος Έργου Ελληνικά:

Ανάπτυξη πρότυπης ασύρματης ηλεκτρονικής κυψέλης μελισσών και στατιστικά μοντέλα επεξεργασίας πολυτροπικών δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού της κυψέλης και τη βέλτιστη αξιοποίηση της

Τίτλος Έργου Αγγλικά:

Development of a standard wireless beehive and statistical models for the processing of multimodal data to monitor bee’s health and optimize its use

Ακρωνύμιο: BeeSense

Κωδικός έργου:  Τ2ΕΔΚ-03157 (ΜIS 5069113)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Ε.Υ. Έργου: ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Σύντομη Περιγραφή:

Μελισσοκομία είναι ο κτηνοτροφικός τομέας που ασχολείται με τη φροντίδα και διαχείριση των αποικιών των μελισσών καθώς και με την εκμετάλλευση των προϊόντων της κυψέλης (Υπ.Α.Α.Τ., 2007). Το σημαντικότερο από αυτά τα προϊόντα είναι το μέλι, ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα προϊόντα της μέλισσας (κερί πρόπολη, βασιλικός πολτός, δηλητήριο κ.α.). Η σημαντικότερη, όμως, συνεισφορά της μέλισσας στην παγκόσμια οικονομία είναι μέσω της επικονίασης, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Οι δυσκολίες στην άσκηση της μελισσοκομίας σχετίζονται με την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, τη μείωση των τιμών και της ζήτησης, την αλλαγή στο κλίμα και τη μείωση των μελισσοκόμων. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι μέλισσες είναι σήμερα πιο ευάλωτες στα παράσιτα που τις προσβάλλουν, κυρίως λόγω εντατικής εκμετάλλευσης, κακής διατροφής και υβριδισμού του γενετικού υλικού, δυσχεραίνοντας την κατάσταση. Το υψηλό κόστος παραγωγής οφείλεται σε ποσοστό 10-25% στην ανάγκη συχνών μετακινήσεων του μελισσοκόμου τόσο για να επιθεωρεί τα μελίσσια όσο και για να μεταφέρει σε άλλη περιοχή. Το κόστος αυτό αναλύεται σε δαπάνες καυσίμων, συντήρησης μελισσοκομικού φορτηγού, ασφάλιστρα, διόδια, βλάβες κλπ. Επίσης το κόστος παραγωγής διογκώνεται σε περιπτώσεις απωλειών μελισσιών από διάφορα αίτια.

Στόχος της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της ευρωστίας των μελισσιών μιας μελισσοκομικής επιχείρησης μέσω της δημιουργίας πρότυπης ηλεκτρονικής κυψέλης η οποία θα μεταδίδει ασύρματα δεδομένα απευθείας στο κινητό τηλέφωνο/tablet του παραγωγού.

Η πρόταση ανήκει στην κατηγορία «Γεωργία Ακριβείας» (“Precision Agriculture”) που είναι τομέας προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Η λειτουργικότητα της κυψέλης θα βελτιστοποιηθεί με εφαρμογή σε εργαστηριακές συνθήκες, αλλά και με δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες.

Τα δεδομένα θα συλλέγονται με τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων και θα αφορούν στις συνθήκες εντός και εκτός της κυψέλης (θερμοκρασία, υγρασία, O2, CO2, τοξικά αέρια), καθώς και το βάρος της κυψέλης, ενώ ταυτόχρονα θα παρακολουθείται η κίνηση εισόδου-εξόδου της κυψέλης. Οι αισθητήρες αυτοί θα καταγράφουν και θα ενημερώνουν ένα αυτόματο σύστημα αποφάσεων που θα αντιστοιχίζει τις μετρήσεις σε επικρατούσες συνθήκες στην κυψέλη σε 24ωρη βάση, ενώ τα δεδομένα θα καταχωρούνται αυτόματα στον υπολογιστή. Η έξυπνη κυψέλη θα στέλνει alert μηνύματα στον μελισσοκόμο όταν οι τιμές των περιβαλλοντικών παραμέτρων βγαίνουν εκτός των ορίων που θα τεθούν. Παράλληλα, οι αυξομειώσεις του βάρους βοηθούν στον προσδιορισμό της κατάλληλης στιγμής για τον τρύγο του μελιού, ενώ μεγάλη απώλεια βάρους μπορεί να συνδέεται με τη σμηνουργία ή κάποια δηλητηρίαση. Τέλος, η κινητικότητα στην είσοδο της κυψέλης παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του μελισσιού.

Οι εργασίας του έργου κατανέμονται σε τέσσερις ενότητες: ΕΕ 1. Κατασκευή πρότυπης ηλεκτρονικής κυψέλης, ΕΕ 2. Κατασκευή και παρακολούθηση κυψέλης παρατήρησης, ΕΕ 3. Αξιολόγηση της κυψέλης σε πραγματικές συνθήκες, ΕΕ4. Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, με τα αντίστοιχα παραδοτέα τους.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του παρόντος έργου αφορούν κυρίως τους μελισσοκόμους, έχοντας παράλληλα ευρύτερο αντίκτυπο για την κοινωνία και το περιβάλλον. Σε ότι αφορά τον μελισσοκόμο, με τη χρήση του προϊόντος αναμένεται να μπορεί να: Παρακολουθήσει τα μελίσσια του από απόσταση (επικείμενη σμηνουργία, πληθυσμιακή πυκνότητα, εμφάνιση εχθρών και ασθενειών, βάρος της κυψέλης κ.α.). Παράλληλα θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις συνθήκες μέσα και έξω από την κυψέλη (θερμοκρασία, υγρασία κ.α.) και να είναι ενήμερος για τη θέση της σε περίπτωση κλοπής.

 

Στοχοι:

Στόχος της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της ευρωστίας των μελισσιών μίας μελισσοκομικής επιχείρησης μέσω της δημιουργίας πρότυπης ηλεκτρονικής κυψέλης η οποία θα μεταδίδει ασύρματα δεδομένα απευθείας στο κινητό τηλέφωνο/tablet του παραγωγού. Η πρόταση ανήκει στην κατηγορία «Γεωργία Ακριβείας» (“Precision Agriculture”) που είναι τομέας προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι

• Δημιουργία ηλεκτρονικών κυψελών παρακολούθησης του σμήνους αλλά και ολόκληρης της κυψέλης με δυνατότητα ηλεκτρονικής, αυτόματης καταγραφής δεδομένων από απόσταση αποστολή όλων των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε cloud server

• Εγχειρίδιο με την αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της Πρότυπης Ηλεκτρονικής Κυψέλης

• Εκθέσεις ανάλυσης του κόστους κατασκευής των κυψελών.

• Εκθέσεις ανάλυσης του κόστος εφαρμογής των κυψελών σε μικρή και μεγάλη κλίμακα.

• Πρωτόκολλο ορθολογικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών κυψελών.

• Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

• Παρουσιάσεις σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια.

• Αρχεία με τα αποτελέσματα καταγραφής βίντεο και ήχων από τις μέλισσες

• Τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης των ηλεκτρονικών κυψελών και αναλυτικής περιγραφής της τεχνολογίας τους.

Τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η πολύ μεγάλη εξοικονόμηση πόρων (έξοδα μετακινήσεων, εργατικά, κ.ά.) και χρόνου από την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για ανθρώπινη παρέμβαση (ανάγκη για επιτόπιο έλεγχο κάθε ηλ. κυψέλης από εξειδικευμένο τεχνικό κάθε λίγες μέρες).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο site www.beesense.gr

Ευρωπαϊκή Ένωση     EURAXESS European Commission      Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς    Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης