Ταινίες Apivar κατά της Βαρρόα με δραστική ουσία Amitraz περιεκτικότητας 3,33%. 

Χρησιμοποιείτε 1 ταινία ανά 5 πλαίσια.

Χρόνος παραμονής 42 ημέρες στην κυψέλη.