Ταινίες Apivar για την Βαρρόα με δραστική ουσία Amitraz περιεκτικότητας 3,33%. 10 ταινίες ανα κυψέλη, παραμονή 42 ημέρες και μετά τις πετάμε.