Με αυτό το όργανο μπορείτε να μετρήσετε με ακρίβεια την υγρασία του μελιού. Ο προσδιορισμός στηρίζεται στη μέτρηση του δείκτη διαθλάσεως, χρησιμοποιώντας διαθλασίμετρο. Το μέλι πρέπει να είναι ρευστό (όχι κρυσταλλωμένο). Τοποθετούμε μία σταγόνα μελιού θερμοκρασίας δωματίου στο διαθλασίμετρο και παίρνουμε τη μέτρηση η οποία εκφράζεται απ' ευθείας σε ποσοστό υγρασίας.