Διάφραγμα κάθετο για να απομονώσετε την βασίλισσα μέσα στην γονοφωλιά. Μεταλλικό γαλβανισμένο.