Διαθλασίμετρο χειρός για μέτρηση σακχάρων και υγρασίας του μελιού και όχι μόνο.